Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring staat beschreven wat VanNiekerkCieremans met uw persoonsgegevens doet.

1. Gebruik van persoonsgegevens door VanNiekerkCieremans

1.1 Alle door VanNiekerkCieremans verwerkte persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met hetgeen uit wet- en regelgeving voortvloeit.

1.2 In verband met de door VanNiekerkCieremans verrichtte en te verrichten juridische dienstverlening aan cliënten (in brede zin) beschikt VanNiekerkCieremans over persoonsgegevens die relevant zijn voor de behandeling van de haar in opdracht gegeven dossiers. Deze dossier gebonden persoonsgegevens heeft VanNiekerkCieremans nodig in het kader van haar dienstverlening aan u. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens die VanNiekerkCieremans (voor aanvang van de opdracht) nodig heeft om te kunnen beoordelen of u als cliënt en/of de door u te verstrekken opdracht geaccepteerd kan/kunnen worden.

1.3 Daarnaast gaat het om gegevens die VanNiekerkCieremans nodig heeft in het kader van de inhoudelijk door haar in uw opdracht te verrichten werkzaamheden. Deze gegevens hebben wij van u of uit andere bronnen (zoals – maar niet beperkt tot – openbare bronnen, wederpartijen) verkregen.

1.4 Wij verwerken verder uw persoonsgegevens voor het delen van juridische kennis en expertise via nieuwsbrieven of het versturen van uitnodigingen voor een (kennis)evenement. Het gaat daarbij om uw (zakelijke) contactgegevens (zoals het e-mailadres waarop u te bereiken bent). Als u (nog) geen cliënt bent (geweest), vragen wij uw toestemming om dat te doen.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

2.1 VanNiekerkCieremans kan de haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doet VanNiekerkCieremans als dat nodig is voor het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht (bijvoorbeeld aan wederpartijen, deskundigen, gerechtelijke instanties, gerechtsdeurwaarders) en/of in het kader van onze interne bedrijfsvoering.

2.2 Daarnaast moet VanNiekerkCieremans voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan toezichthouders of de Belastingdienst.

2.3 Al deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving. VanNiekerkCieremans is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de (on)zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden en eventuele daaruit voortvloeiende schade.

2.4 In het geval een derde ten behoeve van VanNiekerkCieremans persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een IT-leverancier), heeft VanNiekerkCieremans met die derde een overeenkomst gesloten op basis waarvan de verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de AVG.

3. Onze website en uw privacy

3.1 Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd in een zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal dagen op de webserver bewaard.

3.2 De contact-pagina op onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps, waarbij zogenaamde third-party cookies worden geplaatst. De meeste internetbrowsers accepteren deze cookies automatisch. Door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u de cookies weigeren. In dat geval kunt u op de contact-pagina van onze website geen gebruik maken van de dienst Google Maps.

3.3 Wij gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde gegevens van bezoekers aan onze website te verzamelen. Daarmee kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben alle mogelijkheden om deze gegevens met Google te delen uitgeschakeld.

4. Bewaartermijnen

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

5. Beveiliging

5.1 VanNiekerkCieremans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6. Vragen?

6.1 In het geval u vragen heeft over uw persoonsgegevens of u die gegevens wilt inzien, dan horen wij dat graag. Wij verzoeken uw vragen/verzoeken te richten aan avg@vanniekerkcieremans.nl.

Rotterdam, 29 april 2021

U kunt hier een pdf van deze Privacyverklaring downloaden.