Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VanNiekerkCieremans B.V.

1. VanNiekerkCieremans B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Een lijst van aandeelhouders, althans de personen die via hun houdstermaatschappijen aandelen in VanNiekerkCieremans B.V. houden ("partners"), wordt op verzoek toegezonden.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VanNiekerkCieremans B.V., maar ook ten behoeve van de hiervoor bedoelde partners en alle andere personen die voor VanNiekerkCieremans B.V. werkzaam zijn, of die bij de uitvoering door VanNiekerkCieremans B.V. bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld zijn of voor wiens handelen of nalaten VanNiekerkCieremans B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VanNiekerkCieremans B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Het staat VanNiekerkCieremans B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen "partners" en medewerkers van VanNiekerkCieremans B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

4.1 Indien de uitvoering van een opdracht aan VanNiekerkCieremans B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 4.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VanNiekerkCieremans B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VanNiekerkCieremans B.V. komt.
4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VanNiekerkCieremans B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van EUR 50.000.
4.3 VanNiekerkCieremans B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden als bedoeld in 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van VanNiekerkCieremans B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

6. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van VanNiekerkCieremans B.V. www.vanniekerkcieremans.nl.

Rotterdam, 1 september 2014

U kunt hier een pdf van onze algemene voorwaarden downloaden.